Polityka Prywatności

w MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal sp. j.
Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. J. z siedzibą w Jaśle 38-200, ul. Żeromskiego 36, NIP: 6850007807, REGON: 370020651, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015757.

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.  Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie („Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „naszymi Usługami”), przez co należy rozumieć:

 • zgłaszanie się i udział w zawodach sportowych organizowanych lub obsługiwanych przez naszą firmę;
 • zapisanie się do elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, takiej jak newsletter, który otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną e-mail lub SMS-em; lub
 • dokonywanie u nas zakupów w sklepach MPM, lub z wykorzystaniem sklepów internetowych, w których zamieszczono niniejszą Politykę.

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług.

Niektóre części niniejszej Polityki mają również zastosowanie do naszych systemów monitoringu wizyjnego (CCTV) stosowanego w naszych sklepach, wtedy gdy rejestrują one Twój wizerunek oraz do gromadzonych i publikowanych po Twoich startach w zawodach sportowych zdjęć i nagrań video.

Niektóre inne części naszej działalności mogą potrzebować gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczania Ci swoich produktów lub świadczenia Ci usług, jak również dla pewnych innych celów. Posiadają one własne polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane podczas interakcji z Tobą lub gdy korzystasz z ich produktów lub usług.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Informacje dla dostawców i kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA DOSTAWCÓW I KONTRAHENTÓW

Niniejsza klauzula dotyczy wszystkich form przetwarzania w spółce, danych osobowych osób fizycznych będących dostawcami spółki, osób będących przedstawicielami, reprezentantami lub pełnomocnikami dostawców oraz wszelkich innych osób, których dane przetwarzamy w związku z zawieraniem i realizacją umów oraz wystawianiem i realizacją faktur.

 1. Administratorem danych osobowych jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle przy ul. Żeromskiego 36, NIP 6850007807, REGON 370020651 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015757
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. Prawidłowej realizacji zawartych umów,

Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  1. W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w tym podatkowych.

Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Odbiorcą danych osobowych są: pracownicy naszej spółki upoważnieni do przetwarzania danych oraz podmioty świadczące nam usługi informatyczne i prawnicze uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowujemy przez:
 • okres trwania zawartej umowy,
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny.
 • okres przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz przepisami ustaw podatkowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją ich niepodania jest niemożność zawarcia i realizacji umowy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednak nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
Jakie dane osobowe zbieramy?
Gdy rejestrujesz się do naszych Usług, możesz przekazać nam: Dane identyfikujące Ciebie, w tym adres pocztowy oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, adresy e-mail, numery telefonów, datę urodzenia, numer PESEL.Dane logowania do Twojego konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś.
Gdy robisz zakupy używając naszych sklepów internetowych lub rejestrujesz się i opłacasz starty w zawodach sportowych za pośrednictwem naszych systemów lub przeglądasz nasze Strony Internetowe możemy zbierać: Informacje o Twoich zamówieniach, zakupach, zgłoszeniach (na przykład o tym, co kupiłaś/-eś, kiedy i gdzie kupiłaś/-eś oraz w jaki sposób za to zapłaciłaś/-eś)Informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszych Stron Internetowych oraz informacje o kliknięciu w którąś z naszych reklam (w tym reklam zamieszczonych na stronach internetowych innych organizacji)

Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach lub recenzjach na temat naszych Usług, możemy zbierać: Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.Szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie, które otwierasz, w tym wszelkie łącza w nich zawarte, na które klikasz (na przykład te, które umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).

Twoje uwagi, opinie oraz odpowiedzi udzielone przez Ciebie w ramach ankiet oraz recenzji

Gdy odwiedzasz nasze sklepy Nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną Twojej wizyty oraz szczegółowymi informacjami na temat sklepu, który odwiedziłaś/-eś.
Gdy bierzesz udział w zawodach sportowych organizowanych lub obsługiwanych przez nas oraz gdy jesteś kibicem na tych zawodach Zdjęcia i nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być gromadzone i publikowane przez nas w działaniach marketingowych i w działaniach marketingowych naszych Partnerów. Kiedy będziesz kibicem na zawodach, Twój wizerunek może zostać opublikowany jako szczegół większej całości. natomiast w przypadku zdjęcia portretowego zostaniesz poproszony o zgodę na publikację przez naszych fotografów.

Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Przykładowo, te inne dane osobowe pomagają nam ulepszać i mierzyć efektywność naszej komunikacji marketingowej, w tym naszych reklam internetowych.

Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?
Dane osobowe wykorzystujemy do: Oznacza to, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na: Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe w ten sposób? Podstawa prawna:
Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie Zarządzanie kontami, które posiadasz u nas, w tym Twojego konta w Systemie Timedo i sklepach internetowych.Zarządzenie Twoimi zamówieniami oraz zwrotami Potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać Twoimi kontami, dostarczać Ci towary i usługi, które chcesz kupić oraz pomagać Ci we wszelkich zamówieniach i zwrotach, o które możesz poprosić. Przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowyPrawnie uzasadniony interes Administratora
Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji Zarządzanie i usprawnianie naszych Stron Internetowych Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszych Stronach Internetowych w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z nich.Niektóre pliki cookie są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze Strony Internetowe. Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania z tych stron lub aplikacji. Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu naszej oferty produktów, usług, sklepów, systemów informatycznych, know-how oraz sposobów komunikowania się z Tobą Wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym w zakresie ich bezpieczeństwa) oraz naszej gamy produktów, usług oraz sklepów.  Dzięki temu możemy Ci lepiej służyć, jako naszemu klientowi. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Wykrywanie nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz zapobieganie im Jest dla nas ważnym, abyśmy monitorowali, w jaki sposób nasze Usługi są wykorzystywane, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z nich.  Pomaga nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług, w zgodzie z obowiązującymi warunkami (regulaminami) ich używania. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Personalizowania Twojej relacji jako klient Wykorzystywanie Twoich zachowań online podczas korzystania z sieci, a także Twoich zakupów robionych w naszych sklepach oraz internetowo, aby lepiej zrozumieć Ciebie, jako klienta i móc dostarczyć Ci spersonalizowane oferty i usługi. Przyjrzenie się Twoim zachowaniom online podczas korzystania z sieci oraz Twoim zakupom pozwala nam personalizować nasze oferty i usługi dedykowane Tobie.  Pomaga to nam zaspokoić Twoje potrzeby klienta.. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Dostarczanie Ci odpowiedniej komunikacji internetowej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych) dotyczącą naszych produktów i Usług, a także naszych dostawców, i Partnerów. W ramach tego reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych innych organizacji, a także w kanałach mediów internetowych (w tym na przykład z użyciem Google AdWords). Możemy również mierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej oraz komunikacji naszych dostawców i Partnerów. Chcemy mieć pewność, że zapewniamy Ci komunikację marketingową, w tym reklamę internetową, która jest zgodna z Twoimi zainteresowaniami. Aby to osiągnąć mierzymy również Twoje odpowiedzi na komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, co oznacza również, że możemy zaoferować Ci produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby, jako klienta.Możesz zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji marketingowej, zarówno podczas rejestracji do naszych Usług, jak i w dowolnym momencie później.

Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę internetową.  Poniżej przedstawiamy Ci możliwości wyboru w odniesieniu do plików cookie oraz tego, w jaki sposób może kontrolować swoje preferencje dotyczące internetowej reklamy behawioralnej.

W przypadku większości wiadomości marketingowych przesyłanych do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS bazujemy na Twojej zgodzie, jednak istnieją też sytuacje, gdy mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, aby wykorzystać Twoje dane w ten sposób.
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług. Chcemy lepiej służyć Ci, jako naszemu klientowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług). Prawnie uzasadniony interes Administratora
Zarządzanie promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, również tymi, które prowadzimy z naszymi dostawcami oraz Partnerami. Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, do których chcesz zgłosić swoją kandydaturę. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Zapraszanie Cię do udziału w ankietach, recenzjach i innych działaniach związanych z badaniem rynku, a także do zarządzania tymi ankietami i recenzjami. Prowadzimy badania rynku w celu udoskonalania naszych usług.  Jednakże, jeśli skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać w nich udziału. Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych, uszanujemy ten wybór.  Nie będzie to miało wpływu na możliwość korzystania z naszych Usług. Prawnie uzasadniony interes Administratora, z tym, że jeżeli chcemy zaprosić Cię drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS, będziemy bazować na Twojej zgodzie.
Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas. Na przykład, jeśli nie jesteś zadowolona/-y z zakupionych u nas produktów lub miał miejsce wypadek lub zdarzenie z Twoim udziałem w naszym sklepie lub podczas organizowanych przez nas zawodów. W niektórych przypadkach może to obejmować dokumentację medyczną. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, z tym że w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes Administratora lub Szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane, w celu wykonania naszego prawnego obowiązku.
Stosowania monitoringu wizyjnego (CCTV) Monitorowanie bezpieczeństwa naszych sklepów w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości i zachowań antyspołecznych. W celu ochrony naszej działalności, lokalnej społeczności, klientów i naszych pracowników. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Aby pomóc nam lepiej zrozumieć Ciebie, jako naszego klienta oraz zapewnić Ci usługi i komunikację marketingową, w tym reklamę internetową, które są stosowne dla Twoich zainteresowań, łączymy również dane osobowe, które gromadzimy na podstawie Twoich odwiedzin naszych stron internetowych, z danymi osobowymi, które pozyskujemy z Systemu Timedo.

Prawnie uzasadniony interes Administratora w korzystaniu z Twoich danych osobowych

W przypadkach, w których wskazaliśmy powyżej, że nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych opiera się na naszych „prawnie uzasadnionym interesie Administratora”, ten interes to:

 • zaspokajanie potrzeb naszych klientów, w tym dostarczanie naszych produktów i usług;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług;
 • obsługa i utrzymanie Twojego konta (np. konta w Systemie Timedo lub w naszych sklepach internetowych), zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych klientów, w tym wzorców ich zachowań, jak również ich upodobań i antypatii (niechęci);
 • ochrona i wspieranie naszej działalności, pracowników, klientów i właścicieli;
 • zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;
 • testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, jak również ulepszanie już istniejących.
Komu udostępniamy dane osobowe?

Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe Partnerom i Usługodawcom.

Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich, aby dane były bezpiecznie przechowywane, zaś tym firmom nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych, chyba że wyraziłaś/-eś na to odrębną zgodę.

Partnerzy Współpracujemy z Partnerami, którzy w powiązaniu z nami oferują swoje produkty lub usługi (takie jak płatności rachunków, ubezpieczenia, doładowania kart przedpłaconych lub międzynarodowe przelewy pieniężne)Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym Partnerom świadczenie ich usług.  Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Partnerzy wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie.
Dostawcy Usług Współpracujemy ze starannie wybranymi Dostawcami Usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu.  Należą do nich, przykładowo, firmy, które dostarczają nam:

 • usługi związane z technologią (na przykład wsparcie naszych Stron Internetowych i innych systemów biznesowych, z których korzystamy w celu dostarczania Ci naszych Usług)
 • przetwarzanie płatności
 • usługi kurierskie
 • usługi związane z marketingiem bezpośrednim, które w naszym imieniu wysyłają komunikację elektroniczną, w tym newslettery (np. Salesmanago)
 • usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi – na przykład zabezpieczenie medyczne podczas zawodów sportowych

Naszym Dostawcom Usług udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz.

Niektórzy z Dostawców Usług, z którymi współpracujemy, obsługują internetowe kanały medialne i umieszczają na tych kanałach medialnych w naszym imieniu odpowiednie reklamy internetowe naszych produktów i usług, jak również produktów lub usług naszych dostawców. Na przykład, możesz zobaczyć reklamę naszych produktów i usług, gdy korzystasz z określonej strony mediów społecznościowych.

Przykładowo, naszymi Dostawcami Usług są Facebook i Google.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z przejęciem lub fuzją.
W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi.  W tej sekcji przedstawiono niektóre środki bezpieczeństwa, które stosujemy.

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.  Zezwalamy na dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 • Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).
 • Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.
 • Przy potwierdzaniu zamówienia podajemy tylko ostatnie cztery cyfry numeru Twojej karty płatniczej/kredytowej.

Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

Dane osobowe, które od zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).  Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką. Najczęstszym sposobem, z którego korzystamy, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności („Privacy Shield”), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.

Więcej informacji na temat transferu danych poza EOG, w tym kopię Klauzul Modelowych, można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:

 • Dlaczego przede wszystkim je zgromadziliśmy;
 • Jak dawno temu to nastąpiło;
 • Czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinniśmy je przechowywać;
 • Czy potrzebujemy ich, aby chronić Ciebie czy nas.
Kiedy wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych?

Będziemy wysyłać Ci stosowne oferty i wiadomości dotyczące naszych produktów i Usług na wiele sposobów, w tym przez e-mail, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłaś/-eś zgodę na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych.  Rejestrując się u nas, zapytamy, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe, a swoją decyzję w tym zakresie możesz zmienić w dowolnym momencie kontaktując się z nami osobiście, drogą mailową lub poprzez kliknięcie w specjalny link anulowania subskrypcji dołączany do każdej wiadomości marketingowej, którą Ci przesyłamy. Wtedy przestaniemy wysyłać Ci dalsze e-maile marketingowe, zwróć jednak uwagę, że przez krótki czas po zmianie Twoich preferencji nadal możesz otrzymywać takie wiadomości, aż do momentu, gdy Twoja zmiana zostanie w pełni odnotowana w naszych systemach.

Chcielibyśmy również poznać Twoje opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego też możemy skontaktować się z Tobą w celu badania rynku. Zawsze masz wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele („pliki cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych oraz w celu dostarczenia Ci stosownych reklam internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Ulepszanie sposobu działania naszych Stron Internetowych Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszych Stron Internetowych, tak abyśmy mogli spersonalizować Twoje doświadczenia jako klienta i umożliwić Ci skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują.Przykładowo, używamy plików cookie, aby zapamiętać preferencje i zawartość Twojego koszyka po Twoim powrocie do naszych Stron Internetowych.
Poprawa wydajności naszych Stron Internetowych Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze Strony Internetowe są wykorzystywane, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z nich pojawiają się komunikaty o błędach.Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
Dostarczanie odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych Używamy plików cookie, aby móc dostarczać Ci reklamy internetowe, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, na naszych Stronach Internetowych, stronach internetowych innych organizacji i przy użyciu mediów społecznościowych. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu są często umieszczane na naszych Stronach Internetowych przez wyspecjalizowane organizacje świadczące dla nas specjalistyczne usługi.Te pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoich zachowaniach w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii Twoich zakupów i rejestracji lub zawartości Twojego koszyka. Oznacza to, że możesz zobaczyć nasze reklamy na naszych Stronach Internetowych oraz na stronach internetowych innych organizacji. Na naszych Stronach Internetowych mogą być również wyświetlane reklamy innych organizacji.

Aby móc dostarczać Ci reklamy internetowe, które są dla Ciebie istotne, możemy również połączyć dane, które zbieramy za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce Twojego komputera lub z innych urządzeń, z innymi danymi, które zebraliśmy, na przykład z danymi o zgłoszeniach na zawody i Twoich zakupach w naszych sklepach interentowych.

Mierzenie skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy widziałaś/-eś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została Tobie wyświetlona.Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, przykładowo, poprzez informowanie nas, czy otworzyłaś/-eś marketingową wiadomość e-mail, którą do Ciebie wysłaliśmy.

Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie są najczęściej wykorzystywane w naszych Usługach.

Marketing internetowy Personalizacja reklam wyświetlanych za pośrednictwem naszych Stron Internetowych oraz innych stron w oparciu o Twoje interakcje z nami. Przykładowo o tym, co znajduje się w Twoim koszyku oraz o stronach i produktach, które przeglądasz. Możemy również wykorzystać Twoje dane zgłoszeń na zawody, aby lepiej spersonalizować nasz marketing za pośrednictwem naszego partnera – Salesmanago GoogleSalesmanago
Media społecznościowe Docieranie do Ciebie za pośrednictwem platform społecznościowych oraz w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania, przy użyciu naszych Stron Internetowych. Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu za pomocą innych reklam. Facebook

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu.  Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszych Stron Internetowych. Na przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji, lub korzystać z tych naszych produktów i usług, które wymagają zalogowania się.

Prawo dostępu do danych i pozostałe Twoje prawa

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.  Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o kontakt email na adres pomoc@timedo.pl

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również prawo do:

 1. Żądania poprawienia informacji o Tobie. Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.
 2. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  1. Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy wówczas Twój sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli po wyważeniu, Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie (patrz sekcja 3 poniżej) lub je usuniemy (patrz sekcja 4 poniżej).
  2. Sprzeciw w odniesieniu do marketingu bezpośredniego – w przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Żądania ograniczenia przetwarzania. Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy
  1. skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 2 powyżej);
  2. kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
  3. korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali.
 4. Żądania usunięcia danych. Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy
  1. nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane;
  2. skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 2 powyżej);
  3. wycofałaś/-eś swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych podstaw, aby z nich korzystać);
  4. przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 5. Przenoszenia danych. Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo umożliwiające każdej osobie w UE na przekazywanie jej danych pomiędzy organizacjami. Skorzystanie z niego nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, pozwalając klientom przełączać się pomiędzy dostawcami usług. Będzie polegało na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Aby skorzystać z tego prawa zgłaszając żądanie przeniesienia danych, prosimy o kontakt emailowy pod adres pomoc@timedo.pl. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej.
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Więcej szczegółów na temat praw związanych z ochroną danych osobowych znajduje się również na stronie internetowej organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, o którym mowa powyżej. Jeżeli chcesz uzyskać od nas więcej informacji na temat tych praw, prosimy zapoznać się z sekcją „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe prosimy o kontakt pod adres e-mail: pomoc@timedo.pl lub napisz do nas na adres: MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal sp.j. ul. Żeromskiego 36, 38-200 Jasło